ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA

          Zápis sa bude konať v dňoch

  9. a  10. apríla 2019 od 14.00 – 17.00 hod.

     v  budove Základnej školy , Májová 5

                        ( ročníky 1 – 4, na prvom poschodí)

 
 

Žiadosť o odklad

Dotazník

Poradňa pre rodičov

        Na zápis je potrebné priniesť:

  •    občiansky preukaz,

  •    rodný list dieťaťa,

  •    podľa potreby preukázateľný  doklad  o  zdravotnom    stave dieťaťa.     

Mgr. Daniela Bitušiaková

riaditeľka školy

Ako zápis prebieha 

 Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (zisťuje, či rozozná farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo,  veľkosť, základnú orientáciu v priestore, zarecituje básničku alebo  zaspieva pesničku...) a potom dieťa vypracuje podľa pokynov pedagóga  pracovný list.

 Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. 

Pomôcky do 1.ročníka

    Ø    denníky pre 1. ročník č. 511 s pomocnou liniatúrou – 3 ks,

    Ø    počtovník pre 1.,2.,3. ročník č. 513 – 5 ks,

    Ø   malú čistú písanku,

    Ø   slovníček M 624,

    Ø   veľký čistý zošit M 420,

    Ø   ľahko umývateľnú aktovku,

    Ø   školské dosky veľkosti A4 a A5, obaly na zošity a učebnice,

    Ø   peračník - nemá byť príliš veľký, ale ľahký a praktický.

       Mal by obsahovať:

  •   pastelky(trojhranné),

  •   zastrúhané trojhranné ceruzky  č.1 a 2 - 2 ks,

  •   zelené pero,

  •    atramentové pero alebo pero na bombičky – 2 ks ,

  •  mäkká handrička na utieranie pera, guma,  strúhadlo, pravítko,                                   

   Ø   plastovú fľašu na nápoj (pitný režim - čaj, minerálka), plastový

         desiatnik, obrúsok,

   Ø   hygienické potreby - uteráčik, toaletný papier – 2 ks, tekuté mydlo,

   Ø     prezuvky – pevná obuv s bielou podrážkou,

   Ø  cvičebný úbor – do priedušného vrecka z látky ,  pripraviť: cvičky  alebo      tenisky s bielou podrážkou, tričko,  tepláková súprava, ponožky,                

   Ø  VV – lepidlo (tyčinka), farebné papiere, gumený obrus, plastová nádoba na  vodu,      handrička, fixky, voskovky, vodové farby (nie čínskej výroby), tenký, stredný a hrubý      štetec (okrúhly aj plochý), plastelínu, čierny tuš, nožnice s okrúhlym koncom, výkresy      A4 – 30 ks, pracovný plášť (košeľa, zástera), handrička na VV, vrecúško na výtvarnú      výchovu,

   Ø    všetky školské potreby osobné veci označte menom dieťaťa.

 
 

Praktické rady pre rodičov k zápisu detí  do                  

1. ročníka

 Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č.2/2018 obce Lietavská Lúčka o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 Podmienky a forma zápisu :


1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a § 10 vyhlášky  MŠ SR  č. 320/2008  Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Z.z.

2. Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Bude sa hradiť súbor písaniek s predtlačou k šlabikáru Lipka, súbor písaniek k matematike, Moja prvá kniha, pracovný zošit z prírodovedy, pracovný zošit z anglického jazyka.

3. Každé dieťa, ktoré  dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2019 a dosiahlo školskú spôsobilosť, musí byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ školy podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky. 

4.Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole bez ohľadu na to, či uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.
 

5. Podľa školského zákona §19 ods.4 ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPaP. O diagnostikovanie v CPPaP musí požiadať rodič.


6. Podľa miesta trvalého bydliska a príslušnej školy je v zmysle VZN vytvorený školský obvod, ktorý určuje povinnosť školy prijať dieťa do 1.ročníka danej školy.

7. V súlade s § 20 ods. 4 školského zákona Základná škola Lietavská Lúčka pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné údaje:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b) meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov, telefónny kontakt na rodičov.

8. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

9. Ak sa zákonný zástupca z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť zápisu, môže zapísať svoje dieťa do 30. apríla 2019 po dohode s riaditeľkou školy v čase od 8.00  do 15.00 hod.

10. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta 2018.


     UPOZORNENIE:

      nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na  povinnú školskú      dochádzku je postihnuteľné podľa  § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..

Škola ponúka:

* príjemné estetické prostredie a pohodu žiakov počas pobytu

v jednej z najmodernejších škôl Slovenska (pilotný projekt

budova roč. 5-9),

* ranný školský klub detí od 6.30 hod. a pobyt v ŠKD do

16.30 hod. s kútikom pre oddych a rôznorodú tvorivú

činnosť po vyučovaní, prípravu na vyučovanie,

* poradenstvo školského špeciálneho pedagóga, úzku

spoluprácu s CPPPaP v Žiline,

* vyučovanie cudzích jazykov ANJ od 1. ročníka a NEJ od

7. ročníka podľa záujmu zákonných zástupcov žiakov,

* vyučovanie informatiky od 3.ročníka,

* plavecký výcvik v 3. ročníku (podľa záujmu rodičov),

* školu v prírode vo 4. ročníku,

* lyžiarsky výcvik v 7. ročníku,

* rozvíjanie dopravnej výchovy - dopoludnie

s Dopraváčikom a iné aktivity s využívaním dopravného

ihriska v areáli MŠ Lietavská Lúčka, využívanie brožúry

Bezpečne na cestách vypracovanej v rámci cezhraničného

projektu našou učiteľkou,

* fungujúcu Schránku dôvery, Žiacky parlament,

* rozvíjanie talentu žiakov – aktívne zapájanie sa do súťaží

vedomostných, korešpondenčných s rôznym zameraním,

športových – volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, stolný

tenis, florbal, vybíjaná, päťboj,

* rozvíjanie osobností žiaka po všetkých stránkach aj

prostredníctvom cezhraničných projektov v spolupráci so ZŠ

s MŠ T. G. Masaryka v Hornej Bečve: Vedomosty –

ukážme, čo vieme, Spolupráca cez monitor, Spoločný pohyb

a komunikácia namiesto počítača, 100. výročie vzniku ČSR

– prežime to spolu,

* výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov

(dataprojektor, interaktívna tabuľa – na ročníkoch 1-4 vo

všetkých učebniach, na ročníkoch 5-9 v odborných učebniach

a v 4 kmeňových triedach),

* výučbu predmetov v odborných učebniach – učebni chémie,

biológie, fyziky, literárnej výchovy, hudobnej výchovy,

jazykovej , počítačových, technických prác, kuchynky,

* podporu vzdelávania prostredníctvom elektronického

portálu,

* vybavenie školy množstvom moderných učebných pomôcok,

* informácie pre rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch

žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky,

* modernú a spoľahlivo fungujúcu školskú knižnicu

s množstvom kníh pre žiakov nielen na povinné čítanie, ale

aj podľa záujmov, interaktívnou tabuľou, počítačmi,

tlačiarňou, s možnosťou čítania kníh v českom jazyku

vďaka prepojeniu so ZŠ v Českej republike, výbornú

spoluprácu s obecnou knižnicou,

* možnosť prihlásenia dieťaťa do Centra voľného času a

veľký výber záujmových útvarov s jazykovým, počítačovým,

matematickým, športovým, environmentálnym a umeleckým

zameraním,

* možnosť prihlásenia dieťaťa do súkromnej ZUŠ (hudobný,

výtvarný, tanečný a dramatický odbor – podľa ponuky

SZUŠ), ktorá pôsobí v prenajatých priestoroch našej školy.

Na všetkých budúcich prvákov na zápise čaká

prekvapenie a darček !

TEŠÍME SA NA VÁS !